MIKAH for the Whiteley family — MI

 photo fwbutton150.pngmikah1Bulgaria

 

Follow the family’s adoption journey on their blog at cardboardfort.net/adoption