shoger-sadieshoger-sadie-2Bulgaria

Follow the family’s adoption journey on their blog at www.copycatrat.blogspot.com