Abby-Kate for the Lewis family — AL

Lewis

lewis-abbykateIndia

Follow the family’s adoption journey on their blog at crazyadoptiondreamer.wordpress.com