ALEXEI for Thomas and Kat —

alexei update

UKRAINE

Follow the family’s adoption journey on their blog at www.everlastingmomentum.blogspot.com

Alexei