Thad_smCarson_Aug2012PresleyBULGARIA

Follow the family’s adoption journey on their blog at godsrainbowsinourlives.blogspot.com